วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2552

แผนการสอน

หน่วยลูกโป่ง
วันที่ 1
เรื่อง ลักษณะของลูกโป่ง

จุดประสงค์
1.เพื่อให้เด็กบอก สี รูปร่าง และลักษณะของลูกโป่ง
เนื้อหาสาระสำคัญ
1.สี รูปร่าง เสียงและลักษณะของลูกโป่ง
ประสบการณ์สำคัญ
1.เด็กสังเกตและบอกลักษณะของลูกโป่งได้
ขั้นนำ
1.ครูนำลูกโป่งมากำไว้ในมือ โดยไม่ให้เด็กเห็น แล้วดีดให้เกิดเสียง ให้เด็กทายว่าเป็นเสียงอะไร
2.ครูค่อยๆดึงส่วนต่างๆของลูกโป่งออกมาให้เด็กทายว่าคืออะไร
ขั้นสอน
1.ใช้คำถามถามเด็กเกี่ยวกับลูกโป่ง เช่น ส่วนประกอบของลูกโป่งมีอะไรบ้าง โดยเฉลยให้เห็นลูกโป่งบนกระดาน
2.ติดรูปทรงลูกโป่ง 3 ชนิด 3 สี แล้วถามว่าใครชอบรูปทรงไหนบ้าง โดยจัดลำดับมาก-น้อย
3.สรุปว่ารูปทรงและสีไหนที่เด็กชอบมากที่สุดและชอบน้อยที่สุด
ขั้นสรุป
1.ครูและเด็กร่วมกันสนทนาซักถามถึง สี รูปร่างและลักษณะของลูกโป่งที่เด็กรู้จัก โดยใช้คำถามนำดังนี้”เด็กๆรู้จักลูกโป่งรูปร่างใดบ้างค่ะ”
สื่อ
1.ลูกโป่ง
การวัดและประเมินผล
1.สังเกตการเรียนรู้ทางด้าน สี รูปร่างและเสียง
วันที่ 2
เรื่อง ลูกโป่งพองตัวได้อย่างไร
จุดประสงค์
1.เพื่อให้เด็กเรียนรู้การนับจำนวน
2.เพื่อให้เด็กเป่าลูกโป่งไปพร้อมๆกับการนับเลข
เนื้อหาสาระสำคัญ
1.สามารถให้เด็กเป่าลูกโป่งและเปรียบเทียบขนาดของลูกโป่งได้
ประสบการณ์สำคัญ
1.เด็กสามารถบอกและเปรียบเทียบขนาดของลูกโป่งได้
ขั้นนำ
1.ครูแนะนำอุปกรณ์กับเด็ก โดยการสนทนาเรื่องกิจกรรมเป่าลูกโป่งด้วยการนับ
ขั้นสอน
1.ครูแจกลูกโป่งให้เด็กคนละ 1 ลูก และให้เด็กเป่าลูกโป่งพร้อมกัน โดยครูนับ 1 ครั้ง เด็กเป่าลูกโป่ง 1 ครั้ง ถ้าครูนับ 2 ครั้ง เด็กก็เป่าลูกโป่ง 2 ครั้ง ครูนับไปเรื่อยๆ เด็กก็เป่าลูกโป่งไปเรื่อยๆ จนครูบอกให้หยุด จากนั้นครูก็ให้เด็กดูและสังเกตลูกโป่งว่าลูกโป่งของใครจะเล็กกว่าและใหญ่กว่ากัน โดยครูจะนำลูกโป่งมาวางเรียงกันจากเล็กไปหาใหญ่
ขั้นสรุป
1.ให้เด็กสังเกตขนาดและเปรียบเทียบขนาดของลูกโป่งระหว่างของตัวเองกับของเพื่อน
2.เด็กร่วมกันตอบและสรุปถึงเรื่องลูกโป่ง
สื่อ
1.ลูกโป่ง
การวัดและประเมินผล
1.สังเกตการฟังและการปฏิบัติตามข้อตกลง
2.สังเกตการเป่าลูกโป่งของเด็กหลังการตอบคำถามหรือการนับ
วันที่ 3
เรื่อง ประโยชน์ของลูกโป่ง
จุดประสงค์
1.เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงประโยชน์ของลูกโป่ง
เนื้อหาสาระสำคัญ
1.สามารถให้เด็กบอกประโยชน์ของลูกโป่งได้
ประสบการณ์สำคัญ
1.เด็กสามารถบอกประโยชน์ของลูกโป่งได้
ขั้นนำ
1.ครูบอกประโยชน์ของลูกโดยผ่านการเล่านิทาน
ขั้นสอน
1.ครูถามเด็กว่า “เด็กๆรู้ไหมว่าลูกโป่งมีประโยชน์อย่างไร”
2.แล้วครูก็นำลูกโป่งที่เตรียมมาวางให้เด็กดูและถามเด็กว่า ถ้าเด็กจะนำลูกโป่งมาตกแต่งงานวันเกิดเด็กจะเลือกลูกโป่งแบบไหนมากที่สุด แล้วครูก็ทำสถิติว่าเด็กชอบลูกโป่งแบบไหนมากที่สุด
ขั้นสรุป
1.ให้เด็กช่วยกันนับจำนวนความชอบของลูกโป่งแต่ละแบบว่าแบบไหนที่เด็กชอบมากที่สุด
สื่อ
1.ลูกโป่ง
2.ฉิบติดจำนวน
3.ตัวเลขที่รวมจำนวน
การวัดและประเมินผล
1.สังเกตความร่วมมือของเด็กในขณะทำสถิติ
วันที่ 4
เรื่อง โทษของลูกโป่ง
จุดประสงค์
1.เพื่อให้เด็กรู้ถึงโทษของลูกโป่ง
เนื้อหาสาระสำคัญ
1.สามารถให้เด็กบอกโทษของลูกโป่งได้
ประสบการณ์สำคัญ
1.เด็กสามารถบอกโทษของลูกโป่งได้
ขั้นนำ
1.ครูบอกโทษของลูกโดยผ่านการเล่านิทาน
ขั้นสอน
1.ครูถามเด็กว่า “เด็กๆรู้ไหมว่าลูกโป่งมีโทษอย่างไร”
และให้เด็กเล่าประสบการณ์ที่พบเห็นว่าลูกโป่งมีโทษอย่างไร โดยแลกเปลี่ยนความคิดกับครู
ขั้นสรุป
1.ครูและเด็กช่วยกันนับจำนวนโทษของลูกโป่งที่เด็กเล่าจากประสบการณ์
สื่อ
1.ลูกโป่ง
การวัดและประเมินผล
1.สังเกตเด็กขณะเด็กเล่าประสบการณ์

ไม่มีความคิดเห็น: