วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552

สรุปการเรียนสัปดาห์ที่6

วันนี้อาจารย์ให้เขียนแผนการสอนหน่วยของแต่ละกลุ่มใส่ใน MindMap ส่งทางเมล์ โดยที่อาจารย์ได้ให้คิดแตกย่อยออกมาแล้วอาจารย์ก็ได้เปิดให้เพื่อนดูโดยที่มีการให้คำแนะนำและเพิ่มเมโดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้เขียนหน่วยเกี่ยวกับเรื่องลูกโป่ง ซึ่งมีการสอนเกี่ยวกับสี รูปร่างลักษณะของลูกโป่งแล้วอาจารย์ก็ให้คิดกิจกรรมที่เกี่ยวกับหน่วยที่เขียนให้สอดคล้องกับขอบข่ายของคณิตศาตร์

ไม่มีความคิดเห็น: