วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552

การสอนทำสื่ออิเล็กโทรนิกส์

วันนี้มีเรียนการทำกราฟฟิก โปรแกรม authorware 7.0 part 1โดยมีพี่วิทยากรสอนให้ทำโปรแกรมกราฟฟิกภาพเพื่อเป็นสื่อการสอนสำหรับเด็กวิทยกรได้สอนวิธีการทำทุกขั้นตอนอย่างละเอียด โดยการที่ให้แบ่งกลุ่ม ละ3 คน แต่ละกลุมก็จะไร่องที่ไม่เหมือนกัน แต่ละกลุมได้รับมอบหมายให้ทำกลุมละ2เรื่องกลุมของดิฉันได้เรื่องส่วนต่าง ๆของร่างกาย และเรื่องที่2ทุกกลุมจะได้เหมือนกันคื่อข้อสอบ พี่วิทยากรก็ได้ให้ตั้งคำถามเองโดยจะมีรูปมาให้หลังจากนั้นก็ได้ให้อัดเสียงเพื่อที่จะให้งานสมบูรณ์มากชึ้น หลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้ให้แต่ละกลุ่มออกมาเสนอผลงานโดยอาจารย์ก็ได้มีการให้ขอ้แนะนำและสิ่งที่ต้องแก้ไขเพื่ที่จะให้ผลงานสมบูรณืยิ่งขึ้นหลังจากน้นอาจารย์ก็ได้ให้ส่งเมลไปให้อาจารย์เพื่ออูและแนะนำอีกครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น: