วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2552

สรุปการเรียนสัปดาห์ที่5

ครูปฐมวัยที่ดีนอกจากจะเข้าใจพัฒนาการเด็ก ธรรมชาติของการเรียนรู้ของเด็ก และขอบข่ายของหลักสูตรอย่างซึ้งแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจ หลักการสอน
คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยอย่างดีด้วย เช่น
 1. สอนสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน
 2. เปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่ทำให้ พบคำตอบด้วยตัวเอง
 3. มีเป้าหมายและการวางแผนที่ดี
 4. เอาใจไส่ในเรื่องการเรียนรู้และลำดับขั้นตอนของพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็ก (ให้ได้ปฎิบัติของจริง)
 5. ใช้วิธีการจดบันทึกฟฤติกรรมหรือระเบียบฟฤติกรรมเพื่อใช้ในการวางแผนและจัดกิจกรรม
 6. ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์เดิมของเด็ก
 7. รู้จักใช้สถานการณ์ขณะนั้นให้เป็นประโยชน์
 8. ใช้วิธีการสอดแทรกกับชีวิตจริง เพื่อสอนความคิดรวบยอดยากๆ
 9. ใช้วิธีให้เด็กมีส่วนร่วมหรือปฎิบัติการจริง
 10. วางแผนส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านอย่างต่อเนื่อง
 11. บันทึกปัญหาการเรียนรู้ของเด็กอย่างสมำเสมอเพื่อแก้ไขปรับปรุง
 12. ในคาบหนึ่งเพียงความคิดรวบยอดเดียว
 13. เน้นกระบวนการเล่นจากง่ายไปยาก
 14. ครูควรสอนสัญลักษณ์ตัวเลขหรือเครื่องหมายเพื่อให้เด็เข้าใจสิ่งเหล่านั้น

การเตรียมความพร้อมเด็กให้เก่งคณิตศาสตร์จะต้องฝึกให้เด็กได้มีพัฒนาการของด้านสายตาก่อนอันดับแรก ถ้าหากเด็กไม่สามารถใช้สายตาในการจำแนก จัดแบ่งประเภทแล้ว เด็กก็จะมีปัญหาด้านการเรียนรู้กับคณิตศาสตร์ได้

ไม่มีความคิดเห็น: