วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2552

สรุปการเรียนสัปดาห์ที่4

ลักษณะหลักสูตรที่ดีมีความสมดุลต่อไปนี้

  1. เน้นกระบวนการคิดและการพัฒนาความคิดรวบยอด
  2. น้นการเรียนรู้ภาษาและการใช้ภาษาพูดที่สัมพันธ์เกี่ยวกัยกิจกรมมในชีวิตประจำวันไม่ใช่การท่อง
  3. แนะนำคำศัพท์ใหม่ๆและลักษณะอย่างค่อยเป็นค่อยไป
  4. สร้างเสริมให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นและค้นคว้าข้อมูลเพื่ออให้ได้คำตอบ
  5. ส่งเสริมให้เด้กเกิดการรับรู้สามารถบรรยายและค้นคว้าเพิ่มเติม
  6. เน้นให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดมีทักษะคณิตศาสตร์ไปพร้อมๆกัน
  7. เปิดให้เด้กได้ค้นคว้าสำรวจ ปฎิบัติรู้จักตัดสินใจด้วยตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น: