วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2552

สรุปการเรียนสัปดาห์ที่3

คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยนั้นเป็นของใกล้ตัว เป็นเรื่องง่ายๆ ซึ่งเด็กสามารถเรียนรู้เป็นกระบวนการได้โดยที่บุรณาการผ่านเรื่องใกล้ตัวต่างๆเช่น การตวง การนับ
หรือแม้แต่การวัด เป็นต้น คณิตศาสตร์ไม่ได้แต่เป็นการที่จะให้เด็กบวกเลขเพียงอย่างเดียวแต่จะให้เด็กสามมารถเปรีบยเทียบ และรู้จักขนาด(เล็ก ใหญ่)
รูปทรง(สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมฯลฯ) และสี เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งของใกล้ตัวที่เด็กสมารถเรียนรู้ได้จากสิ่งของต่างๆรอบตัวเพื่อเป็นการต่อยอดในการเรียนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: